tropster.pl | Regulamin dla użytkowników indywidualnych - tropster.pl

Regulamin dla użytkowników indywidualnych

Regulamin serwisu tropster.pl dla użytkowników indywidualnych

Art. 1 Wstęp

1.1    Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Serwisu społecznościowo-turystycznego, funkcjonującego pod domeną http://tropster.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług.
1.2    Bezpłatne usługi Serwisu są świadczone przez firmę

dane-firmy

zwaną dalej Administratorem.
1.3    Świadczenie Usług Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie, który określa, między innymi, prawa i obowiązki Użytkowników bezpłatnej części Serwisu oraz prawa i obowiązki Administratora w zakresie bezpłatnego świadczenia Usług Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest w czasie korzystania z Serwisu i Usług do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
1.4    Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i Usług należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przystąpienie do korzystania z Usługi oznacza, że Użytkownik potwierdza oraz akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
1.5    Nazwa Serwisu, jego koncepcja, treści i zdjęcia, szata graficzna, logo, oprogramowanie i baza danych podlegają ochronie prawnej.

Art. 2 Definicje

Administrator – Agnieszka Ciborowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

dane-firmy

Baza Kont – zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które są gromadzone,  za zgodą Użytkowników;
Dane – treści takie jak na przykład zdjęcia, informacje, komentarze i wpisy umieszczane dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie;
Dane Osobowe – zgromadzone w wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług zgodnych z Regulaminem oraz również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu, a także w innych celach na które Użytkownik wyraził zgodę;
Konto – udostępnione Użytkownikowi przez Administratora miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza Dane i w ramach którego administruje Danymi, decydując o celach i środkach przetwarzania Danych w ramach swojego Konta. Użytkownik po zarejestrowaniu uzyskuje pełny dostęp do wszystkich Usług, przeznaczonych dla Użytkowników w ramach Serwisu, z wyjątkiem e-Usług dla Firm;
Osoba –  osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność do czynności prawnych;
Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu wraz z załącznikami, stanowiącymi jego integralną część;
Rejestracja – wypełnienie elektronicznego formularza wymagające podania imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz roku urodzenia Użytkownika;
Serwis – portal internetowy prowadzony przez Administratora pod domeną tropster.pl;
Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta między Użytkownikiem i Administratorem z chwilą akceptacji przez Użytkownika Regulaminu, której treść jest tożsama z treścią Regulaminu;
Usługa – wszelkie bezpłatne świadczenia Administratora na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na wyświetlanie przez Administratora Usług na Koncie Użytkownika oraz ich przesyłanie za pomocą usługi Wiadomości;
e-Usługi dla Firm – usługi płatne i bezpłatne przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych;
Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która po akceptacji Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem mogą być osoby małoletnie i/lub nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania na to zgody swoich przedstawicieli ustawowych;
Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który wykonał procedurę Rejestracji w Serwisie;
Wiadomości – usługa dostępna dla Użytkowników, służąca komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu, polegająca do przesyłania wiadomości pomiędzy Użytkownikami lub pomiędzy Użytkownikami i Administratorem.

Art. 3 Techniczne warunki korzystania z Serwisu

3.1    Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, programu służącego do przeglądania jej zasobów, akceptującego pliki typu „cookies” oraz konta poczty elektronicznej.
3.2    Korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może zakłócać działanie Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z niego.
3.3    Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do wskazanych przez Administratora warunków i wytycznych, a wszelkie działania lub zaniechania Użytkownika niezgodne z zaleceniami Administratora (umyślne lub nieumyślne) dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność i ryzyko.
3.4    Zdjęcia umieszczane w Serwisie przez Użytkownika nie mogą być większe niż 1 MB.

Art. 4  Uczestnictwo w Serwisie

4.1    Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie  postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4.2    Tylko Użytkownik Zarejestrowany może korzystać z Usług Serwisu w pełnym ich zakresie, z wyjątkiem e-Usług dla Firm.
4.3    Pełny zakres Usług, dostępny dla Użytkowników Zarejestrowanych obejmuje następujące Usługi:
a)    „Profil” – umożliwiająca założenie i uzupełnienie własnego profilu;
b)     „Aktualności” – umożliwiająca publikowanie różnego rodzaju treści oraz oglądanie treści dodanych przez innych użytkowników (zgodnie z ustawieniami prywatności);
c)    „Znajomi” – umożliwiająca tworzenie grupy znajomych, zarządzanie tą grupą oraz wyszukiwanie i zapraszanie nowych znajomych;
d)   „Grupy” – umożliwiający komunikowanie się z innymi użytkownikami za pomocą grup tematycznych

4.4    Użytkownicy niezarejestrowani mogą korzystać w ograniczony sposób z usług wymienionych w punkcie 4.3
4.5    Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez Administratora Usług i funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
4.6    Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu lub usunąć swoje Konto z Serwisu.
4.7    Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje przez wykonanie wszystkich czynności objętych procedurą rejestracyjną. Akceptacja Regulaminu skutkuje zawarciem Umowy na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem art.8 Regulaminu.
4.8    Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do podania w formularzy rejestracyjnym następujących, zgodnych z prawdą, swoich Danych Osobowych: imię, nazwisko, i adresu swojej poczty elektronicznej. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganych prawem zezwoleń lub zgód tych osób trzecich.
4.9    Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczne oświadczeniem przez niego, że:
a)    zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował wszystkie jego postanowienia;
b)    zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem i przeznaczeniem Serwisu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
c)    dobrowolnie przystąpił do korzystania z Serwisu i jego Usług;
d)    Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym lub Dane Osobowe zmienione w czasie korzystania z Serwisu są prawdziwe, a Dane umieszczone na Koncie są zgodne z prawem i nie naruszają praw osób trzecich;
e)    podanie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych osób;
f)    jest świadomy odpowiedzialności spowodowanej umieszczeniem przez niego w Serwisie Danych Osobowych lub wizerunku osób trzecich bez ich zezwolenia;
g)    wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, podanych w formularzu rejestracyjnym w czasie Rejestracji lub zmienionych w  czasie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu oraz w celach operacyjnych i statystycznych, związanych z prowadzeniem Serwisu;
h)    zezwala na wykorzystanie swojego wizerunku umieszczonego w Serwisie, w celu świadczenia przez Administratora Usług i funkcjonalności oraz że Osoby, których wizerunek umieścił w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
i)    wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazany w czasie Rejestracji swój adres poczty elektronicznej oraz w ramach usługi Wiadomości, wiadomości związanych z działaniem Serwisu;
j)    wyraża zgodę na usunięcie przez Administratora  z Serwisu umieszczonych przez siebie Danych naruszających prawo, postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub propagujące szkodliwe dla zdrowia, przyrody i ekologii typy zachowania;
k)    wyraża zgodę na swobodne modyfikowanie przez Administratora wyglądu, układu art. Serwisu oraz swojego Konta oraz na umieszczanie w ramach Serwisu lub Konta informacji, okien, banerów i reklam.

Art. 5 Ochrona danych osobowych i prywatności

5.1    Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz warunkami określonymi w polityce prywatności
5.2    Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania Danych Użytkowników oraz treści pochodzących od i rozpowszechnianych w Serwisie przez Użytkowników, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Art. 6 Prawa autorskie

6.1    Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów, w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych, za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników, należą do Administratora i/lub do podmiotów współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
6.2    Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego elementów.
6.3    Udostępniając Dane w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że:
a)    posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach, w zakresie wskazanym w art.8 pkt. 6.3 lit. B, i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
b)    oświadcza, że udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz ich rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie);
c)    zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratora na jej pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

Art. 7 Zasady korzystania z Serwisu

7.1    Umieszczane przez Użytkownika Dane Osobowe i Dane są informacjami jawnymi i mogą być podane do publicznej wiadomości w Serwisie. Informacje te mogą być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i wyraża na to zgodę.
7.2    Ze względu, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści w Serwisie są pokrywane głównie z przychodów uzyskiwanych przez Administratora z tytułu świadczeń reklamowych, realizowanych na rzecz reklamodawców w Serwisie, Administrator zastrzega, że treści udostępniane w ramach Serwisu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.
7.3    Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub z Regulaminem, a w szczególności:
a)    umieszczania Danych lub działania o charakterze bezprawnym;
b)    umieszczania Danych o charakterze erotycznym, pornograficznym, naruszających normy prawne lub moralne, przedstawiających lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, religijną, kulturową, ze względu na wiek lub płeć, etniczną itp..), okrucieństwo lub naruszających godność osobistą lub dobra osobiste innych osób ;
c)    prowadzenia w Serwisie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, z wyjątkiem użytkowników będących podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą korzystających, po zawarciu z Administratorem indywidualnej umowy,
d)    działania w sposób mogący utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
e)    naruszania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych art., należących do Administratora lub innych podmiotów;
f)    działania naruszającego prywatność innych osób lub interesy osób prawnych, polegających na zbieraniu, przetwarzaniu lub rozpowszechnianiu informacji o tych osobach bez ich wyraźnej zgody, chyba że te czynności są zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem;
g)    propagowania organizacji uznanych w Polsce za niekonstytucyjne lub nielegalne;
h)    wyłudzania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych;
i)    działania przerywającego, niszczącego, spowalniającego lub ograniczającego działanie Serwisu lub komputerów albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputerów lub sieci komputerowej, z wykorzystaniem art. wirusów, botów, robaków, trojanów lub innych kodów komputerowych, plików lub programów, spamu, floodingu art.:
j)    rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
k)    używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznawanych za obelżywe.
7.4    W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o wykorzystywaniu Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta tego Użytkownika oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Art. 8 Zablokowanie / usunięcie konta

8.1    Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności gdy uzna jego działania za szkodliwe dla Serwisu lub innych Użytkowników, za sprzeczne z ideą i celem Serwisu, dobrymi obyczajami lub wpływającymi negatywnie w inny sposób na wizerunek lub renomę Serwisu, a także gdy działania Użytkownika są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującym w Polsce prawem.
8.2    Administrator archiwizuje Dane gromadzone w ramach Serwisu w przypadku uzyskania wiadomości o niezgodnym z Regulaminem lub prawem korzystaniu z Usług przez Użytkownika. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania i treść tych wiadomości.
8.3    Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie jego Konta spowoduje bezpowrotną utratę wszystkich zgromadzonych na tym Koncie Danych.

Art. 9 Odpowiedzialność

9.1    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.
9.2    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych do Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą być pociągnięci z tego tytułu do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
9.3    Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu lub jego części dla wszystkich Użytkowników Serwisu. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności do Serwisu i korzystania z niego, w szczególności gdy jest to spowodowane:
a)    naprawą, rozbudową, modyfikacją lub konserwacją urządzeń lub oprogramowania;
b)    przyczynami niezależnymi od Administratora, takimi jak siła wyższa czy zaniechanie osób trzecich.
9.4    Administrator dokłada starań, aby zamieszczane w Serwisie informacje były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Administrator jednak nie gwarantuje, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika Serwisu. Dlatego zastrzegamy, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w Serwisie oraz za informacje pochodzące od osób trzecich, w szczególności od samych użytkowników Serwisu.
9.5    Na stronach internetowych Serwisu znajdują się linki do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez Administratora. Administrator dokłada wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem, jednakże nie może zagwarantować, że zawsze tak się dzieje i nie bierze odpowiedzialności za bieżącą zawartość stron internetowych, nad którymi, z uwagi na specyfikę usług elektronicznych oraz możliwość zamieszczania treści stron internetowych przez różne osoby (w tym samych użytkowników Serwisu), nie ma kontroli. W związku z powyższym, Administrator oświadcza, że:
a)    Użytkownicy Serwisu korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne niż Administrator podmioty, wyłącznie na własną odpowiedzialność;
b)    Regulamin nie ma zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż Administrator; w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.
9.6    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Serwisie przez inne osoby niż Administrator, w tym treści pochodzące od i rozpowszechniane przez samych Użytkowników. Udostępnienie przez Administratora możliwości zamieszczenia i rozpowszechniania tych treści ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
9.7    Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku bezpłatnych Usług udostępnianych w Serwisie przez Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z tych Usług.
9.8    Niezależnie od innych zastrzeżeń, Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach Usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nie nastąpiło z winy umyślnej.
9.9    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach Serwisu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie to obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
9.10     Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników Serwisu, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
9.11    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Administratora
9.12    W przypadku, gdy będzie to uzasadnione względami technicznymi, Administrator nie gwarantuje udostępniania Serwisu (w całości lub w części) osobom, które bez zgody Administratora dokonują modyfikacji lub blokowania treści prezentowanych w Serwisie.

Art. 10 Reklamacje i korespondencja

10.1    Nieprawidłowości w działaniu Serwisu, problemy i uwagi dotyczące świadczonych Usług mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie na adres email tropster@tropster.pl lub przesyłanie tradycyjną pocztą na adres

dane-firmy

10.2    Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia, przy czym okres ten może być wydłużony, w przypadku gdy rozpatrzenie wymaga dłuższego czasu, maksymalnie o dalsze 14 dni roboczych. O przedłużeniu okresu rozpatrywania reklamacji i jego przyczynie, Administrator poinformuje Użytkownika  Serwisu przed upływem 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
10.3    Administrator nie będzie rozpoznawać reklamacji dotyczących działania i treści serwisów internetowych i usług elektronicznych świadczonych przez inne niż Administrator podmioty przy wykorzystaniu z funkcji Serwisu.
10.4    W przypadkach, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Administrator może niezwłocznie wezwać Użytkownika składającego reklamację do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że w przypadku nieuzupełnienia reklamacji w określonym terminie, spowoduje to pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu uzupełnienia, reklamację pozostawia się bez rozpatrzenia.
10.5    Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

Art. 11 Zmiany regulaminu

11.1    Regulamin jest dostępny na stronie http://tropster.pl/menu-dolne-2/regulamin
11.2    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyn tych zmian Użytkownikom.
11.3    Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w dniu udostępnienia w Serwisie nowej wersji Regulaminu wraz z wykazem wprowadzonych zmian i nie dotyczy praw nabytych Użytkowników Serwisu.
11.4    Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż użytkowanie Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
11.5    W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien, po zalogowaniu się  do Serwisu, niezwłocznie usunąć z niego swoje Konto.

Art. 12 Przepisy końcowe

12.1    Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
12.2    W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
12.3    Wszelką korespondencję dotyczącą Serwisu należy kierować na adres poczty elektronicznej tropster@tropster.pl lub na adres pocztowy

dane-firmy

Świat
Zdjęcie profilowe Redakcja

Samburu – wyjątkowe kenijskie plemie – dlaczego warto je poznać podczas afrykańskiego safari?

Wakacje w Afryce to niekoniecznie Egipt albo Tunezja. Warto udać się trochę bliżej równika, zobaczyć inną Afrykę z jej nieokiełznaną, egzotyczną przyrodą. A wisienką na torcie będzie wizyta w wiosce plemienia Samburu. Afrykańskie wakacje inne niż wszystkie Afryka – dzika, nieujarzmiona, kolorowa, roztańczona, chwilami groźna. Taki obraz kontynentu tkwi w głowie Europejczyka. A jak wyglądają (więcej…)